Графици

График учебно време

График за провеждане на допълнителна работа с ученици (консултации)

График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител

График за провеждане на входните нива начален етап

График за провеждане на входните нива прогимназиален етап

График за провеждане на контролните работи за първи учебен срок начален етап

График за провеждане на контролните работи за първи учебен срок прогимназиален етап

График за провеждане на класните работи за първи учебен срок

График за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт