Графици

График учебно време

График за провеждане на допълнителни часове с ученици (консултации)

График за допълнителен час на класния ръководител

График за изходящо равнище

График на контролни за начален етап

График за дежурства – 1етаж

График за дежурства – 2 етаж

График за класни и контролни в прогимназиален етап

График за часовете по безопасност на движението

График за допълнителен час по физическо възпитание и спорт