Графици

График учебно време

График за провеждане на допълнителни часове с ученици – консултации

График за допълнителен час на класния ръководител

График за входни равнища в начален етап

График за входни равнища прогимназиален етап

График за контролни работи в начален етап

График за провеждане на междинно равнище в начален етап

График контролни и класни работи прогимназиален етап

График за часовете по безопасност на движението

График за допълнителен час по физическо възпитание и спорт

График дежурства – I етаж

График дежурства – II етаж