Графици

1. График учебно време

2. График за доп. часове с ученици – консултации

3. график за допълнителен час на кл. ръководител

4. График за контролни – начален етап

5. График за изходни развнища – начален етап

6. График за класни и контролни – прогимназиален етап

7. График за часовете по безопасност на движението