Графици

График учебно време

График за провеждане на допълнителни часове с ученици (консултации)

График за провеждане на допълнителния час на класния ръководител

График за провеждане на входното равнище начален етап

График за провеждане на контролните работи за първи учебен срок начален етап

График за провеждане на контролните работи за първи учебен срок прогимназиален етап

График за провеждане на класните работи за първи учебен срок

График за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт