Затворени процедури

„Доставка на готови закуски и поевтиняване на приготвяне и доставка и готов топъл обяд за учениците в ОУ „Димитър Петров”, общ. Сливен, обл. Сливен за учебната 2014/2015 и 2015/2016 г.” финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І–ви до ІV-ти клас и по ПМС №186 от 07.09.2010 г.за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І –ви до V-ти клас в общински училища.

Необходими документи
Отваряне на офертите за строителство на 26.06.2014 г. /четвъртък/ – 10.00 часа
Отваряне на офертите за оборудване на 26.06.2014 г. /четвъртък/ – 11.00 часа

ЕТКА ЗА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
! ! ! Поради проблеми с обслужващата банка, банковата гаранция, се внася в брой в счетоводството на училището ! ! !
Корпоративна търговска банка
IBAN 58 KORP 92 20 31 38 77 33 00
BIC KORP BG SF

Допълнителна информация по КСС

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ОБОРУДВАНЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА – СТРОИТЕЛСТВО