V-ти клас за учебната 2018/2019 година

Процедура за прием на ученици след завършен IV-ти клас

Критерии за прием на ученици в V-ти клас за учебната 2018/2019 година

Заповед за план-прием в V-ти клас

Заявление за записване