Организация

2017/2018 учебна година

Стратегия за развитие на Основно училище „Димитър Петров“ за периода 2016 – 2020 година

План за действие и финансиране по Стратегията за развитие на Основно училище „Димитър Петров” за учебната 2017/2018 година

Етичен кодекс на училищната общност в Основно училище „Димитър Петров“

Годишен план на училището за учебната 2017/2018 година

Учебни планове за учебната 2017/2018 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2017/2018 година

Механизъм  за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците за учебната 2017/2018 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, в т.ч. и лица със статут на бежанци

План за квалификационната дейност на педагогическия състав

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2017/2018 година

Мерки за повишаване качеството на образование в Основно училище „Димитър Петров“