Организация

2019/2020 учебна година

Стратегия за развитие на Основното училище „Димитър Петров“ за периода 2016 – 2020 година 

План за действие и финансиране по Стратегията за развитие на училище „Димитър Петров“ за учебната 2019/2020 година

Етичен кодекс на училищната общност в Основно училище „Димитър Петров“

Годишен план на Основно училище „Димитър Петров“ за учебната 2019/2020 година

Дневен режим за учебната 2019/2020 година

Учебни планове за учебната 2019/2020 година

Училищен правилник_за учебната 2019/2020 година

Механизъм  за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците за учебната 2019/2020 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2019/2020 година

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти в Основно училище „Димитър Петров“ през учебната 2019/2020 година

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019/2020 година

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI  в училище на чужда държава 

Отчет за дейността на Обществения съвет при ОУ „Димитър Петров“ за 2019/2020г.