Организация

2018/2019 учебна година

Стратегия за развитие на Основно училище „Димитър Петров“ за периода 2016 – 2020 година

План за действие и финансиране по Стратегията за развитие на Основно училище „Димитър Петров” за учебната 2018/2019 година

Етичен кодекс на училищната общност в Основно училище „Димитър Петров“

Годишен план на училището за учебната 2018/2019

Дневен режим

Учебни планове за учебната 2018/2019 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019 година

Механизъм  за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците за учебната 2018/2019 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, в т.ч. и лица със статут на бежанци

План за квалификационната дейност на педагогическия състав

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2018/2019 година

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI  в училище на чужда държава