Превенция на агресия


телефони1

или www.safenet.bg               08

телефони2

схема

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите и системата на предучилищното и училищното образование 

съгласно Заповед № РД 09-5906/28.12.2017 г. на Министъра на образованието и науката

 

Алгоритъм за прилагане на Механизъма за противодействие на тормоза и насилието в институциите и системата на предучилищното и училищното образование 

Методически насоки и съвети за представяне на темата за тормоза и насилието и видовете тормоз и насилие в училище 

Насоки за действие при инцидент

Отбелязване на Баба Марта в клуба на военноинвалидите и военнопострадалите – гр.Сливен

Ден на розовата фланелка