Приключени проекти

Фондация Америка за България „Училище на бъдещето“ – за модернизация на учебната среда и използване на съвременни образователни методи и технологии в учебния процес

Проект „Успех“ 2013/2014

„ИКТ в училище“ – оборудване на два  компютърни кабинета с терминални станции.

IKT

 

Квалификация на педагогически специалисти. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

НП „Училището – територия на учениците“, модул „Ритуализация на училищния живот – училищна униформа“

„Детска чуднотека“ – оборудвани две игротеки за провеждане на занимания по интереси за учениците от първи до четвърти клас

На училище без отсъствия – мярка „Без свободен час“

„Твоят час“

„Училищен плод“

„Участвам и променям“

„Спорт за всички“