Ръководство и администрация

Маргарита Любенова Иванова – директор
Магистър „НУП“ – ПУ „П. Хилендарски“,  V ПКС

 

Радка Янкова Георгиева – главен счетоводител
Магистър – ВИНС,
град Варна

Анна Илиева – домакин

Жана Урумова – касиер

Анета Иванова Владева – ЗАТС
Бакалавър – „Счетоводство и контрол“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“