График за работата на комисията по прием първи клас

Подаването на заявление за прием първи клас се извършва в специализирания сайт https://priem.sliven.bg:3443/ от родител/ настойник.

  1. В случай, че родител/ настойник е възпрепятстван да подаде своето заявление по електронен път и оказаното по телефона съдействие от страна на комисията по приема не е разрешило проблема, то родителят/ настойникът може да посети на място училището в сроковете, посочени в утвърдения от директора график за работа на комисията.

 

Дата Час
26.05.2020 г. – вторник 13.00 – 17.00 ч.
27.05.2020 г. – сряда 8.30 – 17.00 ч.
28.05.2020 г. – четвъртък 8.30 ч. – 17.00 ч.
29.05.2020 г. – петък 8.30 – 17.00 ч.

 

  1. При посещение на родител/ настойник на място в училището трябва да бъдат спазени следните изисквания:
  • Родителят/ настойникът задължително трябва да бъде с предпазна маска и ръкавици. Не се допускат родители/ настойници, които не носят лични предпазни средства.
  • Достъп може да бъде осигурен само на един човек от семейство.
  • Не се допуска струпване на хора в училището, двора на училището и на прилежащите тротоарни площи. В случай, че има повече от един чакащ, е задължително да се спазва социална дистанция от минимум 2 м.

2.4 В училището е обособено помещение за работа, позволяващо дезинфекция по график.

2.5 На входа на училището ще бъдат осигурени дезинфектанти и всеки преминаващ задължително трябва да дезинфекцира ръцете си.

  1. Потвърждаването на приема ще се извършва, както следва:
  • По телефона – за родителите/ настойниците, които не са посочили в своето заявление критерии, които трябва да бъдат доказани чрез предоставяне на официални документи на хартиен носител.

3.2 На място в училището – за родителите/ настойниците, които е необходимо да представят на хартиен носител официални документи, доказващи посочените в заявлението критерии, като документите се представят в срока за потвърждаване на приема, съгласно утвърдения от кмета на община Сливен график на дейностите.

Посещението на място трябва да се извършва при спазване на описаните в т.2 изисквания.

  1. В съответствие с наредбата за прием, критериите за които е необходимо да бъдат предоставени документи на място са както следва:

4.1 критерий К1: дете със степен на увреждане 50 % и над 50 %;

4.2 критерий К2: дете с един или двама починали родители;

4.3 критерий К6: родител, работещ в района на училището;

4.4 критерий К7: дете от семейство с повече от две деца.

  1. При потвърждаване на приема на учениците в I клас, училището ще извърши служебно проверка за завършена подготвителна група в детска градина/ училище. Остава непроменено изискването родителя/ настойника да предостави декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за върналите се от чужбина деца).

Телефон за контакти с комисията: 0889889809 – Ваня Парушева

044/66 76 87 – Анета Владева